settings
image preview
arrow_drop_down_circle

Ketty Bekstra

Food Blogger | Sea Lover | NBA Fan
star
linear_scale

Hướng dẫn sử dụng:

if you want to add new block, just press
Thêm khối

In order to edit an existing block, you just need to click on it . Trong cửa sổ xuất hiện, thực hiện các thay đổi theo ý thích của bạn

Để xóa một khối, hãy nhấp vào khối đó và nhấp vào nút xóa

Để thay đổi thứ tự của các khối - chỉ cần kéo khối bạn muốn di chuyển và thả nó vào vị trí bạn muốn đặt khối