ME-PAGE Perjanjian Pengguna

Selamat datang ke ME-PAGE!

Terma dan Syarat ini ("Terma") menggariskan peraturan dan peraturan untuk penggunaan laman web ME-PAGE, yang terletak di https://me-page.org/.

Terminologi berikut terpakai kepada terma dan syarat ini, pernyataan privasi dan notis penafian, dan semua perjanjian: "klien", "anda" dan "anda" merujuk kepada anda, orang yang log di laman web ini dan mematuhi terma syarikat dan syarat; "Syarikat", "diri kita", "kami", "kami" dan "kami", merujuk kepada syarikat kami; "Parti", "parti", atau "kami", merujuk kepada klien dan diri kita sendiri; "Laman web", "Laman" merujuk kepada laman web ME-PAGE.

Semua terma merujuk kepada tawaran, penerimaan, dan pertimbangan pembayaran yang diperlukan untuk melaksanakan proses bantuan kami kepada anda dengan cara yang paling sesuai untuk tujuan memenuhi keperluan anda berkenaan dengan penyediaan perkhidmatan yang dinyatakan oleh Syarikat, oleh dan subjek kepada, undang -undang yang berlaku di negara masing -masing. Sebarang penggunaan istilah di atas atau kata -kata lain dalam singular, jamak, permodalan, dan/atau dia atau mereka, diambil sebagai boleh ditukar dan oleh itu sebagai merujuk kepada yang sama.

Pengakuan dan Penerimaan Pengguna Terma ini

DENGAN MELENGKAPKAN PROSES PENDAFTARAN, MENGGUNAKAN LAMAN INI, DAN/ATAU MENGGUNAKAN ATAU MENGAKSES MANA-MANA BAHAGIAN PERKHIDMATAN, ANDA BERSETUJU UNTUK TERIKAT DENGAN TERMA INI TANPA BATASAN ATAU KELAYAKAN. JIKA ANDA TIDAK MAHU TERIKAT DENGAN TERMA INI, JANGAN GUNAKAN ATAU MENGAKSES LAMAN INI ATAU PERKHIDMATAN. UBAT ANDA UNTUK TIDAK BERPUAS HATI DENGAN LAMAN INI, PERKHIDMATAN, ATAU MANA -MANA PRODUK, KANDUNGAN, ATAU MAKLUMAT LAIN YANG TERSEDIA DI ATAU MELALUI LAMAN INI, ADALAH UNTUK BERHENTI MENGGUNAKAN LAMAN INI, PERKHIDMATAN, DAN PRODUK, KANDUNGAN, DAN MAKLUMAT LAIN. PERJANJIAN ANDA MENGENAI PEMATUHAN DENGAN TERMA PENGGUNAAN INI BERKUAT KUASA SEBAIK SAHAJA PERMULAAN PENGGUNAAN LAMAN INI.

Kami menyimpan hak tunggal untuk mengubah suai atau menghentikan sebarang ciri laman web ini dan/atau perkhidmatan, pada bila-bila masa dengan atau tanpa notis kepada anda. Bersenam seperti itu, kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga. Sebarang ciri-ciri baru yang menambah laman web dan/atau perkhidmatan ini juga tertakluk kepada terma ini.

Kami boleh mengubah terma ini pada bila-bila masa. Apa-apa perubahan yang dibuat akan berkuatkuasa segera selepas menyiarkan versi yang disemak semula istilah ini di Laman ini. Penggunaan berterusan perkhidmatan ME-PAGE anda akan menjadi penerimaan anda terhadap perjanjian baru jadi sila pastikan anda membaca apa-apa pemberitahuan sedemikian dengan teliti. Jika anda tidak bersetuju dengan terma Perjanjian ini atau mana-mana versi yang disemak semula Perjanjian ini, anda mesti segera berhenti menggunakan Perkhidmatan ME-PAGE, termasuk mengeluarkan mana-mana halaman pendaratan, yang dibuat menggunakan Laman kami.

Akaun anda

ID pengguna anda adalah satu -satunya cara untuk log masuk dan mengakses akaun anda. Anda memahami dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan ID pengguna anda. Anda mesti berumur 18 tahun ke atas untuk mendaftar untuk akaun ME-PAGE. Anda bersetuju untuk memberikan maklumat yang benar, tepat, terkini, dan lengkap mengenai diri anda atau organisasi yang anda wakili, dan anda bersetuju untuk tidak menyalahgunakan maklumat profil anda. ME-PAGE tidak bertanggungjawab untuk sebarang maklumat profil yang mungkin hilang atau tidak dapat dipulihkan melalui penggunaan Laman atau Perkhidmatan.

Selagi anda kekal sebagai pemilik akaun dan mematuhi Perjanjian ini, anda berhak untuk mengakses dan menggunakan Perkhidmatan. Hak ini tidak boleh dipindah milik, dan anda bersetuju untuk tidak mendedahkan ID pengguna anda kepada mana-mana pihak ketiga. Anda mesti segera memberitahu ME-PAGE mengenai sebarang penggunaan kata laluan atau akaun anda yang tidak dibenarkan atau sebarang pelanggaran keselamatan. ME-PAGE tidak boleh dan tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian, kerosakan, atau liabiliti lain yang timbul daripada kegagalan anda untuk mematuhi seksyen ini atau dari sebarang akses yang tidak dibenarkan ke atau penggunaan akaun anda.

Anda juga boleh mendaftar dan log masuk melalui rangkaian sosial pihak ketiga. Sila ambil perhatian bahawa dengan menyambung ke Laman dan Perkhidmatan menggunakan rangkaian sosial pihak ketiga, anda memberi saya kebenaran halaman untuk mengakses dan menggunakan maklumat anda dari perkhidmatan itu seperti yang dibenarkan oleh perkhidmatan itu, dan menyimpan akses kebenaran anda kepada yang ketiga -Rangkaian Sosial Party.

Sila rujuk Dasar Privasi ME-PAGE untuk maklumat lanjut mengenai cara kami menggunakan dan melindungi maklumat akaun ME-PAGE anda.

Sekiranya akaun tidak mempunyai akses log masuk selama 2 tahun, atau jika akaun ME-PAGE baru dibuat tetapi tiada halaman pendaratan dibina dalam tempoh 12 bulan, ia akan dianggap tidak aktif dan semua data akan dipadamkan.

Penyerahan kandungan

Laman ini memberi anda peluang untuk menambah dan memuat naik kandungan untuk membuat dan mengedit halaman pendaratan, yang dikenali sebagai "Kandungan Pengguna". ME-PAGE tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab untuk mana-mana Kandungan Pengguna. Anda memberi saya halaman lesen yang tidak eksklusif untuk menggunakan kandungan yang anda muat naik untuk memberikan perkhidmatan kepada anda, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, menyelesaikan masalah dan menerbitkan halaman anda. Penggunaan ini mungkin termasuk, tanpa batasan, hak untuk menjadi tuan rumah, indeks, cache, kedai, atau sebaliknya memformat kandungan anda.

Anda selanjutnya bersetuju bahawa ME-PAGE boleh mengubah, menambah, dan memadam apa-apa kandungan yang ditambah kepada Perkhidmatan tanpa liabiliti, dan mengikut budi bicara kami. Sebab-sebab pengubahsuaian kandungan atau penghapusan hendaklah termasuk tetapi tidak terhad kepada: perisian berniat jahat atau merosakkan atau kod yang rosak dalam kandungan, pelanggaran undang-undang harta intelek, dan tujuan penyelesaian masalah.

Anda mewakili ME-PAGE bahawa anda memiliki apa-apa kandungan yang anda muat naik, menyerahkan, atau menambah akaun anda, atau bahawa anda telah memperoleh sebarang lesen, hak, persetujuan, dan keizinan yang diperlukan untuk Kandungan dan Kegiatan tersebut. Oleh itu, anda bersetuju bahawa tidak ada kandungan yang disebutkan di atas dengan cara yang melanggar hak cipta, hak privasi, hak publisiti, hak tanda dagangan, hak kontrak, atau hak harta intelektual lain atau hak lain dari mana -mana orang, perniagaan, organisasi, atau entiti .

ME-PAGE boleh meminta akses kepada kandungan anda untuk digunakan untuk tujuan pemasaran. Anda tidak berkewajipan untuk memberikan permintaan ini, dan kami tidak akan menggunakan kandungan anda dalam mana -mana bahan pemasaran tanpa izin terlebih dahulu.

Pemantauan

Anda bersetuju bahawa kami boleh memantau tapak dan perkhidmatan, termasuk tanpa batasan, mana-mana halaman pendaratan yang dibuat menggunakan Perkhidmatan kami. Kami boleh, jika munasabah atau perlu, mendedahkan maklumat untuk memenuhi kewajipan undang-undang kami, melindungi ME-PAGE atau pelanggannya, atau mengendalikan atau memperbaiki tapak atau perkhidmatan.

Kami berhak memantau keselamatan dan mengekalkan integriti laman web, sumber, data, bahan, kandungan pelanggan, dan harta intelek (kami, kami, dan pihak ketiga). Dengan menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju bahawa kami boleh, dengan atau tanpa notis atau pemberitahuan terlebih dahulu, atas sebab apa pun, dan atas budi bicara kami sendiri, segera gantung akses anda ke Perkhidmatan atau Tapak, mengeluarkan dan/atau meminta agar anda membuang halaman pendaratan atau Kandungan mereka, dan/atau menamatkan Perjanjian ini. Sebab-sebab untuk mengeluarkan kandungan atau halaman, atau meminta penyingkiran mereka, mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada, ancaman keselamatan, pelanggaran harta intelek, percubaan (sama ada atau tidak berjaya) untuk mengakses data yang tidak dibenarkan atau bahan atau kandungan lain, atau kehadiran kandungan , halaman, atau bar popup yang melanggar syarat-syarat ini (termasuk Dasar Privasi) atau Letakkan ME-PAGE, Pelanggan, Perniagaan, Gabungan, Rakan, atau Pemberi Risiko yang ditentukan oleh kami.

Penggantungan penggunaan dan akses bukanlah pelanggaran perjanjian ini oleh ME-PAGE, dan akaun/kandungan/halaman anda boleh dikembalikan semula apabila ancaman atau risiko telah diperbaiki, mengikut budi bicara kami. ME-PAGE menafikan semua liabiliti untuk menggantung tapak atau perkhidmatan, menghapuskan atau meminta penyingkiran kandungan atau halaman pendaratan, atau menamatkan Perjanjian ini, dan anda tidak mempunyai tuntutan terhadap apa-apa bentuk pampasan atau kerosakan yang timbul daripada tindakan tersebut.

Kandungan yang dilarang

Pengguna boleh dipertanggungjawabkan untuk sebarang kandungan pengguna yang dilarang atau haram yang mereka berikan kepada Laman ini. Kandungan yang dilarang merangkumi (tetapi tidak mengehadkan) kandungan yang:

 • adalah menyinggung perasaan seperti kandungan yang menggalakkan perkauman, kebencian, ketaksuban, atau bahaya fizikal dari mana-mana jenis terhadap mana-mana kumpulan atau individu;
 • mengganggu atau menganjurkan gangguan orang lain;
 • boleh berbahaya kepada anak-anak di bawah umur;
 • menggalakkan maklumat yang dikenali sebagai palsu, mengelirukan, atau menggalakkan aktiviti atau tingkah laku haram yang menyinggung, mengancam, lucah, fitnah, atau fitnah;
 • Memberi maklumat pengajaran mengenai aktiviti haram seperti membuat atau membeli senjata, melanggar privasi seseorang, mencipta atau menyediakan virus komputer;
 • memaparkan kandungan pornografi atau seksual apa pun;
 • menyediakan kandungan yang secara seksual atau ganas mengeksploitasi sesiapa di bawah umur 18 tahun, atau meminta maklumat peribadi dari sesiapa di bawah umur 18 tahun;
 • terlibat dalam aktiviti komersil seperti perjudian, loteri, lelongan yuran pembidaan, ramalan sukan atau kemungkinan membuat, pertandingan, dan undian.

Jika anda menemui jenis bahan ini di laman web ini, sila maklumkan kepada kami dengan menghantar e-mel sokongan kami dan kami akan menyiasat tuntutan anda dan kemudian boleh mengambil tindakan yang sesuai.

Laman dan kandungan pihak ketiga

Anda mengakui dan bersetuju bahawa ME-PAGE tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab untuk mana-mana kandungan pihak ketiga yang dikaitkan dengan Laman atau Perkhidmatan. Ini termasuk tetapi tidak terhad kepada ketepatan, integriti, kualiti, kegunaan, kesahihan, keselamatan, dan hak harta intelek. Kemasukan kandungan yang dipautkan tersebut tidak menunjukkan pengesahan oleh, atau bersekutu dengan, ME-PAGE. Sumbangan pihak ketiga tidak semestinya mewakili pandangan atau pendapat ME-PAGE.

Anda bersetuju bahawa ME-PAGE tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap apa-apa kerosakan atau kerugian yang dituduh atau sebenar yang ditanggung melalui penggunaan kandungan, barangan, atau perkhidmatan pihak ketiga. Penggunaan kandungan pihak ketiga anda semata -mata atas risiko anda sendiri.

Penggunaan perkhidmatan pihak ketiga anda tertakluk kepada terma dan syarat yang berlaku untuk perkhidmatan pihak ketiga. Anda bersetuju bahawa ME-PAGE tidak bertanggungjawab untuk sebarang pelanggaran hak harta intelektual pihak ketiga dalam apa-apa kandungan yang anda serahkan, memuat naik, atau menambah kepada saya-PAGE. Anda selanjutnya bersetuju untuk membayar semua royalti, yuran, dan mana-mana wang lain yang berkaitan dengan menggunakan kandungan tersebut.

Fail cookie

Kami menggunakan penggunaan kuki. Dengan mengakses ME-PAGE, anda bersetuju menggunakan kuki yang sesuai dengan Dasar Privasi ME-PAGE.

Kebanyakan laman web interaktif menggunakan kuki untuk mendapatkan butiran pengguna untuk setiap lawatan. Kuki digunakan oleh laman web kami untuk membolehkan fungsi kawasan tertentu untuk memudahkan pengguna melawat laman web kami. Beberapa rakan sekutu/pengiklanan kami juga boleh menggunakan kuki.

Privasi anda

Sila baca Dasar Privasi

Penafian jaminan

LAMAN INI DAN PERKHIDMATAN INI DISEDIAKAN PADA ASAS "SEBAGAIMANA" DAN "TERSEDIA" TANPA JAMINAN APA-APA JENIS, SAMA ADA NYATA ATAU TERSIRAT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA JAMINAN KEBOLEHDAGANGAN, TAJUK, DAN BUKAN PELANGGARAN. TANPA MENGEHADKAN YANG DISEBUTKAN DI ATAS, KAMI TIDAK MEMBERI JAMINAN BAHAWA LAMAN WEB DAN/ATAU PERKHIDMATAN INI AKAN MEMENUHI KEPERLUAN ANDA, LAMAN WEB DAN/ATAU PERKHIDMATAN INI AKAN TIDAK TERGANGGU, TEPAT PADA MASANYA, SELAMAT, ATAU TIDAK DAPAT DISANGKAL, YANG BOLEH DIGUNAKAN SAMA ADA PENGGUNAAN LAMAN WEB INI DAN /ATAU PERKHIDMATAN AKAN BERKESAN, TEPAT ATAU BOLEH DIPERCAYAI; TAPAK KAMI ATAU RAKAN KONGSI KAMI AKAN MEMENUHI JANGKAAN ANDA ATAU AKAN BEBAS DARIPADA KESILAPAN, KESILAPAN, ATAU KECACATAN, ATAU PERISTIWA AKAN SELAMAT, SAH ATAU KUALITI TERTENTU. LAMAN INI DAN/ATAU PERKHIDMATAN MUNGKIN MENGANDUNGI KESILAPAN TEKNIKAL ATAU LAIN -LAIN, KETIDAKTEPATAN, ATAU KESILAPAN. KAMI BOLEH MEMBUAT PERUBAHAN PADA LAMAN DAN/ATAU PERKHIDMATAN INI, TERMASUK PERIHALAN MANA-MANA PERKHIDMATAN, PADA BILA-BILA MASA TANPA NOTIS. LAMAN DAN/ATAU PERKHIDMATAN INI MUNGKIN SUDAH LAPUK DAN KAMI TIDAK MEWAJIBKAN UNTUK MENGEMAS KINI LAMAN DAN/ATAU PERKHIDMATAN INI.

Batasan liabiliti

DALAM KEADAAN TIDAK AKAN SAYA-PAGE ATAU PEMBEKAL, PENGIKLAN, DAN PENAJA BERTANGGUNGJAWAB ATAU BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA ATAU ORANG LAIN, DAN DENGAN INI DENGAN SENGAJA DAN JELAS MENGETEPIKAN SEMUA HAK UNTUK MENCARI, MENGARAHKAN, TIDAK LANGSUNG, BERSAMPINGAN, ISTIMEWA, TELADAN, HUKUMAN, ATAU KEROSAKAN AKIBAT APA-APA JENIS (TERMASUK TANPA KEHILANGAN DATA, KEUNTUNGAN, PENDAPATAN, MUHIBAH, REPUTASI, KEHILANGAN KESENANGAN ATAU PELUANG) SELAIN DARIPADA PERBELANJAAN SAKU, DAN APA -APA HAK UNTUK MEMPUNYAI KEROSAKAN YANG DIDARABKAN ATAU DINAIKKAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PERKHIDMATAN ME-PAGE, LAMAN, KANDUNGAN, ATAU MANA-MANA PRODUK ATAU PERKHIDMATAN YANG DIBELI MELALUI LAMAN INI, WALAUPUN ME-PAGE TELAH DINASIHATKAN MENGENAI KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT, DAN TIDAK KIRA SAMA ADA TUNTUTAN ITU BERDASARKAN MANA-MANA KONTRAK, TORT, ATAU TEORI UNDANG-UNDANG ATAU SAKSAMA LAIN.

TANPA MENGEHADKAN YANG DISEBUTKAN DI ATAS, ANDA SECARA NYATA MENGAKUI DAN BERSETUJU BAHAWA SAYA-PAGE TIDAK AKAN MEMPUNYAI LIABILITI ATAU TANGGUNGJAWAB UNTUK:

 • KEROSAKAN HARTA BENDA APA PUN, SAMA ADA TIMBUL DALAM KONTRAK ATAU TORT, AKIBAT AKSES ANDA KE DAN PENGGUNAAN LAMAN.
 • SEBARANG AKSES YANG TIDAK DIBENARKAN KEPADA ATAU PENGGUNAAN PELAYAN SELAMAT ME-PAGE DAN/ATAU MANA-MANA DAN SEMUA MAKLUMAT PERIBADI DAN/ATAU MAKLUMAT KEWANGAN YANG DISIMPAN DI DALAMNYA.
 • MANA-MANA PEPIJAT, VIRUS, CACING, KUDA TROJAN, KECACATAN, BOM TARIKH, BOM MASA, ATAU BARANG-BARANG LAIN YANG MEROSAKKAN YANG BOLEH DIHANTAR KE ATAU MELALUI LAMAN WEB INI.
 • SEBARANG KESILAPAN, KETINGGALAN, ATAU KETIDAKTEPATAN DALAM KANDUNGAN.

ME-PAGE TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA KERANA KEGAGALAN UNTUK MELAKSANAKAN MANA-MANA KEWAJIPANNYA DI BAWAH PERJANJIAN INI SETAKAT KEGAGALAN ITU DISEBABKAN OLEH FORCE MAJEURE.

UBAT TUNGGAL DAN EKSKLUSIF ANDA UNTUK KETIDAKPUASAN DENGAN PERKHIDMATAN ME-PAGE DAN LAMAN WEB INI BERHENTI MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN ME-PAGE DAN LAMAN WEB INI. KETERBATASAN DALAM SEKSYEN INI DIKENAKAN WALAUPUN SEBARANG UBAT TERHAD BUKANLAH TUJUAN UTAMANYA. PERUNTUKAN RISIKO ANTARA ANDA DAN ME-PAGE ADALAH ELEMEN PENTING DARI DASAR TAWAR-MENAWAR ANTARA ANDA DAN ME-PAGE.

Ganti rugi

Anda akan menanggung rugi ME-PAGE, mempertahankan dan memegang ME-PAGE yang tidak berbahaya dan ME-PAGE Gabungan atau syarikat berkaitan dan usaha sama, pengganti, penerima, pengarah, pegawai, pekerja, dan ejen masing-masing Pampasan bagi apa-apa kerugian yang dialami oleh mereka.

Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan mempertahankan kami dan sekutu kami dari semua liabiliti, tuntutan, dan perbelanjaan, termasuk yuran peguam yang munasabah, yang timbul daripada:

 • Penggunaan atau penyalahgunaan perkhidmatan anda yang disediakan oleh Laman ini;
 • Pelanggaran atau ketidakpatuhan anda dengan istilah ini;
 • Pelanggaran anda terhadap mana-mana undang-undang, peraturan, dan/atau peraturan yang berkenaan;
 • Kecuaian anda atau salah laku yang disengajakan.

Kami berhak, dengan perbelanjaan kami sendiri, untuk mengambil alih pertahanan dan kawalan eksklusif dari apa-apa perkara yang tidak ditanggung oleh anda, dalam hal ini anda akan bekerjasama dengan kami dalam menegaskan sebarang remedi yang ada.

ME-PAGE bersetuju untuk menyimpan data peribadi yang diperoleh dengan selamat dari anda dan akan menanggung rugi anda dan menahan anda tanpa sebarang pelanggaran keselamatan data kerana kecuaian kami atau salah laku yang disengajakan. ME-PAGE juga bersetuju untuk bekerjasama dengan anda untuk mematuhi semua undang-undang pemberitahuan pelanggaran keselamatan data dan menyelesaikan semua tuntutan dengan cepat dan munasabah.

Resolusi pertikaian

Sekiranya ada pertikaian yang timbul berkaitan dengan terma -terma ini atau mana-mana bahagian teknikal kerja tapak, anda harus menghubungi Sokongan Pelanggan. Aduan anda akan disahkan oleh ME-PAGE secepat mungkin.

ME-PAGE akan menggunakan usaha yang munasabah untuk berunding atau berunding dengan suci hati dan cuba mencapai penyelesaian yang adil dan saksama yang memuaskan kepada anda dan saya-Page.

Di atas tidak mengehadkan hak statutori anda, hak anda untuk memfailkan aduan dengan piawaian dagangan atau badan pengawalseliaan lain yang sesuai, atau hak anda untuk litigasi atau bentuk penyelesaian lain yang dibenarkan oleh undang-undang negara anda.