Thỏa thuận người dùng ME-PAGE

Chào mừng bạn đến với ME-PAGE!

Các Điều khoản và Điều kiện này ("Điều khoản") phác thảo các quy tắc và quy định cho việc sử dụng trang web của ME-PAGE, được đặt tại https://me-page.org/.

Thuật ngữ sau đây áp dụng cho các điều khoản và điều kiện này, tuyên bố quyền riêng tư và thông báo từ chối trách nhiệm và tất cả các thỏa thuận: "Khách hàng", "Bạn" và "của bạn" đề cập đến bạn, người đăng nhập trên trang web này và tuân thủ các điều khoản của công ty và các điều kiện; "Công ty", "chúng ta", "chúng ta", "của chúng ta" và "chúng ta", đề cập đến công ty của chúng ta; "Đảng", "các bên" hoặc "Hoa Kỳ", đề cập đến cả khách hàng và chính chúng ta; Trang web của trang web, trang web của trang web đề cập đến trang web ME-PAGE.

Tất cả các điều khoản đề cập đến đề nghị, chấp nhận và xem xét thanh toán cần thiết để thực hiện quy trình hỗ trợ của chúng tôi cho bạn theo cách thích hợp nhất cho mục đích rõ ràng là đáp ứng nhu cầu của bạn đối với việc cung cấp các dịch vụ đã nêu của công ty, theo và chủ đề đến, luật thịnh hành của quốc gia tương ứng của bạn. Bất kỳ việc sử dụng các thuật ngữ trên hoặc các từ khác trong số ít, số nhiều, viết hoa và/hoặc anh ấy hoặc họ hoặc họ, được coi là có thể hoán đổi và do đó đề cập đến như vậy.

Sự thừa nhận của người dùng và chấp nhận các điều khoản này

BẰNG CÁCH HOÀN THÀNH QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ, SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY VÀ/HOẶC SỬ DỤNG HOẶC TRUY CẬP BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA DỊCH VỤ, BẠN ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY MÀ KHÔNG GIỚI HẠN HOẶC TRÌNH ĐỘ. NẾU BẠN KHÔNG MUỐN BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, KHÔNG SỬ DỤNG HOẶC TRUY CẬP TRANG WEB NÀY HOẶC DỊCH VỤ. BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC CỦA BẠN VỀ SỰ KHÔNG HÀI LÒNG VỚI TRANG WEB NÀY, DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ SẢN PHẨM, NỘI DUNG HOẶC THÔNG TIN NÀO KHÁC CÓ SẴN TRÊN HOẶC THÔNG QUA TRANG WEB NÀY, LÀ NGỪNG SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, DỊCH VỤ VÀ CÁC SẢN PHẨM, NỘI DUNG VÀ THÔNG TIN KHÁC. THỎA THUẬN CỦA BẠN VỀ VIỆC TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY CÓ HIỆU LỰC NGAY KHI BẮT ĐẦU SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY.

Chúng tôi bảo lưu quyền duy nhất để sửa đổi hoặc ngừng mọi tính năng của trang web này và/hoặc dịch vụ, bất cứ lúc nào có hoặc không cần thông báo cho bạn. Thực hiện quyền như vậy, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Bất kỳ tính năng mới nào bổ sung trang web này và/hoặc dịch vụ cũng phải tuân theo các Điều khoản này.

Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản này bất cứ lúc nào. Bất kỳ thay đổi nào được thực hiện sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi đăng phiên bản sửa đổi của các điều khoản này trên trang web. Việc bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ ME-PAGE sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với Thỏa thuận mới, vì vậy vui lòng đảm bảo bạn đọc bất kỳ thông báo nào một cách cẩn thận. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận này hoặc bất kỳ phiên bản sửa đổi nào của Thỏa thuận này, bạn phải ngừng sử dụng Dịch vụ ME-PAGE, bao gồm loại bỏ bất kỳ trang đích nào, được tạo bằng trang web của chúng tôi.

Tài khoản của bạn

ID người dùng của bạn là cách duy nhất để đăng nhập và truy cập tài khoản của bạn. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của ID người dùng. Bạn phải từ 18 tuổi trở lên để đăng ký tài khoản ME-PAGE. Bạn đồng ý cung cấp thông tin đúng, chính xác, hiện tại và đầy đủ về bản thân hoặc tổ chức bạn đại diện và bạn đồng ý không trình bày sai thông tin hồ sơ của bạn. ME-PAGE không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin hồ sơ nào có thể bị mất hoặc không thể phục hồi thông qua việc sử dụng trang web hoặc dịch vụ.

Miễn là bạn vẫn là chủ sở hữu tài khoản và tuân thủ Thỏa thuận này, bạn có quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ. Quyền này là không thể chuyển nhượng và bạn đồng ý không tiết lộ ID người dùng của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn phải ngay lập tức thông báo cho ME-PAGE về bất kỳ việc sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào. ME-PAGE không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm nào khác phát sinh từ việc bạn không tuân thủ phần này hoặc từ bất kỳ quyền truy cập trái phép nào vào hoặc sử dụng tài khoản của bạn.

Bạn cũng có thể đăng ký và đăng nhập thông qua mạng xã hội của bên thứ ba. Xin lưu ý rằng bằng cách kết nối với trang web và các dịch vụ sử dụng mạng xã hội của bên thứ ba, bạn sẽ cho phép tôi quyền truy cập và sử dụng thông tin của bạn từ dịch vụ đó theo yêu cầu của dịch vụ đó và để lưu trữ quyền truy cập ủy quyền của bạn vào thứ ba -Mạng xã hội.

Vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật ME-PAGE để biết thêm chi tiết về cách chúng tôi sử dụng và bảo vệ thông tin tài khoản ME-PAGE của bạn.

Nếu một tài khoản không có bất kỳ quyền truy cập đăng nhập nào trong 2 năm hoặc nếu tài khoản ME-PAGE mới được tạo nhưng không có trang đích nào được xây dựng trong vòng 12 tháng, nó sẽ được xem xét không hoạt động và tất cả dữ liệu sẽ bị xóa.

Đệ trình nội dung

Trang web cung cấp cho bạn cơ hội để thêm và tải lên nội dung để tạo và chỉnh sửa các trang đích, được gọi là "Nội dung người dùng". ME-PAGE không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung người dùng nào. Bạn cấp cho tôi một giấy phép không độc quyền để sử dụng nội dung bạn tải lên để cung cấp dịch vụ cho bạn, bao gồm, nhưng không giới hạn, khắc phục sự cố và xuất bản các trang của bạn. Việc sử dụng này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, quyền lưu trữ, chỉ mục, bộ đệm, lưu trữ hoặc định dạng nội dung của bạn.

Bạn cũng đồng ý rằng ME-PAGE có thể sửa đổi, thêm và xóa bất kỳ nội dung nào được thêm vào các dịch vụ mà không có trách nhiệm pháp lý và theo quyết định riêng của chúng tôi. Lý do sửa đổi hoặc xóa nội dung sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở: phần mềm độc hại hoặc gây tổn hại hoặc mã bị hỏng trong nội dung, vi phạm luật sở hữu trí tuệ và mục đích khắc phục sự cố.

Bạn đại diện cho ME-PAGE rằng bạn sở hữu bất kỳ nội dung nào bạn tải lên, gửi hoặc thêm vào tài khoản của bạn hoặc bạn đã nhận được bất kỳ giấy phép, quyền, sự đồng ý và quyền cần thiết nào cho nội dung và hoạt động đó. Do đó, bạn đồng ý rằng không có nội dung nào đã nói ở trên sẽ vi phạm bản quyền, quyền quyền riêng tư, quyền công khai, quyền thương hiệu, quyền hợp đồng hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác hoặc các quyền khác của bất kỳ cá nhân, tổ chức, tổ chức hoặc tổ chức nào khác .

ME-PAGE có thể yêu cầu quyền truy cập vào nội dung của bạn để sử dụng cho mục đích tiếp thị. Bạn không có nghĩa vụ cấp yêu cầu này và chúng tôi sẽ không sử dụng nội dung của bạn trong bất kỳ tài liệu tiếp thị nào mà không có sự cho phép trước của bạn.

Giám sát

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể giám sát trang web và dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ trang đích nào được tạo bằng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể, nếu hợp lý hoặc cần thiết, tiết lộ thông tin để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, bảo vệ ME-PAGE hoặc khách hàng của họ hoặc vận hành hoặc cải thiện trang web hoặc dịch vụ.

Chúng tôi có quyền giám sát bảo mật và bảo tồn tính toàn vẹn của trang web, tài nguyên, dữ liệu, tài liệu, nội dung khách hàng và sở hữu trí tuệ của chúng tôi (của bạn, của chúng tôi và bên thứ ba). Bằng cách sử dụng các dịch vụ, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể, có hoặc không có thông báo trước hoặc thông báo, vì bất kỳ lý do gì và theo quyết định riêng của chúng tôi, ngay lập tức đình chỉ quyền truy cập của bạn vào dịch vụ hoặc trang web, xóa và/hoặc yêu cầu bạn xóa các trang đích hoặc Nội dung của họ, và/hoặc chấm dứt Thỏa thuận này. Lý do xóa nội dung hoặc trang, hoặc yêu cầu loại bỏ chúng, có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở các mối đe dọa bảo mật, vi phạm sở hữu trí tuệ, các nỗ lực (cho dù có thành công) để truy cập dữ liệu trái phép hoặc tài liệu hoặc nội dung khác hoặc sự hiện diện của nội dung , các trang hoặc thanh bật lên các thanh mà theo bất kỳ cách nào vi phạm các Điều khoản này (bao gồm chính sách quyền riêng tư) hoặc đặt ME-PAGE, khách hàng, doanh nghiệp, chi nhánh, đối tác hoặc người cấp phép của chúng tôi có nguy cơ, chỉ được xác định bởi chúng tôi.

Việc đình chỉ sử dụng và truy cập không phải là vi phạm Thỏa thuận này của ME-PAGE và tài khoản/nội dung/trang của bạn có thể được khôi phục khi mối đe dọa hoặc rủi ro đã được khắc phục, theo quyết định riêng của chúng tôi. ME-PAGE từ chối mọi trách nhiệm đối với việc đình chỉ Trang web hoặc Dịch vụ, xóa hoặc yêu cầu xóa nội dung hoặc trang đích hoặc chấm dứt Thỏa thuận này và bạn không có yêu cầu bồi thường nào cho bất kỳ hình thức bồi thường hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hành động đó.

Nội dung bị cấm

Người dùng có thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung người dùng bị cấm hoặc bất hợp pháp mà họ cung cấp cho trang web. Nội dung bị cấm bao gồm (nhưng không giới hạn) nội dung mà:

 • là xúc phạm như nội dung thúc đẩy phân biệt chủng tộc, thù hận, cố chấp hoặc tổn hại thể chất dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ nhóm hoặc cá nhân nào;
 • quấy rối hoặc ủng hộ quấy rối người khác;
 • có thể có hại cho trẻ vị thành niên;
 • thúc đẩy thông tin được biết là sai, gây hiểu lầm hoặc thúc đẩy các hoạt động hoặc hành vi bất hợp pháp gây khó chịu, đe dọa, tục tĩu, vu khống hoặc phỉ báng;
 • cung cấp thông tin hướng dẫn về các hoạt động bất hợp pháp như chế tạo hoặc mua vũ khí, vi phạm quyền riêng tư của ai đó, tạo hoặc cung cấp virus máy tính;
 • hiển thị nội dung khiêu dâm hoặc tình dục dưới bất kỳ hình thức nào;
 • cung cấp nội dung khai thác tình dục hoặc dữ dội bất cứ ai dưới 18 tuổi, hoặc thu hút thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi;
 • tham gia vào các hoạt động thương mại như cờ bạc, xổ số, đấu giá phí đấu thầu, dự báo thể thao hoặc thực hiện tỷ lệ cược, cuộc thi và rút thăm trúng thưởng.

Nếu bạn khám phá loại tài liệu này trên trang web, vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi email hỗ trợ của chúng tôi và chúng tôi sẽ điều tra yêu cầu của bạn và sau đó có thể thực hiện hành động thích hợp.

Các trang web và nội dung của bên thứ ba

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng ME-PAGE không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung bên thứ ba nào được liên kết với Trang web hoặc Dịch vụ. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở tính chính xác, tính toàn vẹn, chất lượng, tính hữu dụng, tính hợp pháp, an toàn và quyền sở hữu trí tuệ. Việc bao gồm các nội dung được liên kết như vậy không có cách nào cho thấy sự chứng thực bằng hoặc liên kết với ME-PAGE. Những đóng góp của các bên thứ ba không nhất thiết phải đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến ​​của ME-PAGE.

Bạn đồng ý rằng ME-PAGE không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất thực tế hoặc thực tế nào phát sinh thông qua việc sử dụng nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Việc bạn sử dụng nội dung của bên thứ ba chỉ là rủi ro của riêng bạn.

Việc bạn sử dụng dịch vụ của bên thứ ba phải tuân theo các điều khoản và điều kiện áp dụng cho dịch vụ bên thứ ba đó. Bạn đồng ý rằng ME-PAGE không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm nào của quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba trong bất kỳ nội dung nào bạn gửi, tải lên hoặc thêm vào tôi. Bạn cũng đồng ý trả tất cả tiền bản quyền, phí và bất kỳ khoản tiền nào khác liên quan đến việc sử dụng nội dung đó.

Tập tin cookie

Chúng tôi sử dụng việc sử dụng cookie. Bằng cách truy cập ME-PAGE, bạn đồng ý sử dụng cookie phù hợp với chính sách quyền riêng tư của ME-PAGE.

Hầu hết các trang web tương tác đều sử dụng cookie để truy xuất chi tiết người dùng cho mỗi lần truy cập. Cookies được sử dụng bởi trang web của chúng tôi để cho phép chức năng của một số khu vực nhất định giúp người dùng truy cập trang web của chúng tôi dễ dàng hơn. Một số đối tác liên kết/quảng cáo của chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie.

Sự riêng tư của bạn

Xin vui lòng đọc Chính sách bảo mật

Từ chối bảo hành

TRANG WEB NÀY VÀ CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ "NHƯ LÀ" VÀ "NHƯ CÓ SẴN" MÀ KHÔNG CẦN BẢO HÀNH DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, THỂ HIỆN HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TRONG CÁC BẢO ĐẢM CỦA THƯƠNG MẠI, TIÊU ĐỀ VÀ KHÔNG VI PHẠM. KHÔNG GIỚI HẠN NHỮNG ĐIỀU ĐÃ NÓI Ở TRÊN, CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG TRANG WEB VÀ/HOẶC DỊCH VỤ NÀY SẼ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CỦA BẠN, TRANG WEB VÀ/HOẶC DỊCH VỤ NÀY SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, AN TOÀN HOẶC KHÔNG THỂ NHẦM LẪN, CÓ THỂ SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY VÀ BẠN CÓ THỂ SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY VÀ /HOẶC CÁC DỊCH VỤ SẼ CÓ HIỆU QUẢ, CHÍNH XÁC HOẶC ĐÁNG TIN CẬY; TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI HOẶC CÁC ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI SẼ ĐÁP ỨNG MONG ĐỢI CỦA BẠN HOẶC SẼ KHÔNG CÓ LỖI, LỖI HOẶC LỖI HOẶC CÁC SỰ KIỆN SẼ AN TOÀN, HỢP PHÁP HOẶC CÓ CHẤT LƯỢNG CỤ THỂ. TRANG WEB NÀY VÀ/HOẶC DỊCH VỤ CÓ THỂ CHỨA CÁC LỖI KỸ THUẬT HOẶC CÁC LỖI KHÁC, KHÔNG CHÍNH XÁC HOẶC LỖI. CHÚNG TÔI CÓ THỂ THAY ĐỔI TRANG WEB NÀY VÀ/HOẶC DỊCH VỤ, BAO GỒM MÔ TẢ VỀ BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO, BẤT CỨ LÚC NÀO MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO TRƯỚC. TRANG WEB VÀ/HOẶC DỊCH VỤ NÀY CÓ THỂ LỖI THỜI VÀ CHÚNG TÔI KHÔNG BẮT BUỘC PHẢI CẬP NHẬT TRANG WEB VÀ/HOẶC DỊCH VỤ NÀY.

Trách nhiệm hữu hạn

TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO SẼ ME-PAGE HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP, NHÀ QUẢNG CÁO VÀ NHÀ TÀI TRỢ CỦA TRANG WEB NÀY CHỊU TRÁCH NHIỆM HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ AI NÀO VỀ, VÀ BẠN THEO DÕI BIẾT VÀ RÕ RÀNG TỪ BỎ MỌI QUYỀN TÌM KIẾM, TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, LÀM MẪU, TRÁCH NHIỆM, HOẶC THIỆT HẠI DƯỚI BẤT KỲ LOẠI NÀO (BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN MẤT DỮ LIỆU, LỢI NHUẬN, DOANH THU, Thiện chí, DANH TIẾNG, MẤT HƯỞNG HƯỞNG HOẶC CƠ HỘI) KHÁC NGOÀI CHI PHÍ TIỀN TRẢ TIỀN VÀ BẤT KỲ QUYỀN NÀO ĐỂ CÓ THIỆT HẠI GẤP HOẶC TĂNG THÊM, PHÁT SINH TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC DỊCH VỤ CỦA ME-PAGE, TRANG WEB, NỘI DUNG HOẶC BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC MUA THÔNG QUA TRANG WEB, NGAY CẢ KHI ME-PAGE ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI ĐÓ VÀ BẤT CỨ KHIẾU NẠI LÀ NÀO DỰA TRÊN BẤT KỲ HỢP ĐỒNG, BẤT CỨ LÚC NÀO HOẶC LÝ THUYẾT PHÁP LÝ HOẶC CÔNG BẰNG KHÁC.

KHÔNG GIỚI HẠN NHỮNG ĐIỀU ĐÃ NÓI Ở TRÊN, BẠN XÁC NHẬN RÕ RÀNG VÀ ĐỒNG Ý RẰNG ME-PAGE SẼ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM HAY TRÁCH NHIỆM NÀO ĐỐI VỚI:

 • THIỆT HẠI TÀI SẢN CỦA BẤT KỲ BẢN CHẤT NÀO, CHO DÙ PHÁT SINH TRONG HỢP ĐỒNG HAY TRA TẤN, DO BẠN TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA BẠN.
 • BẤT KỲ QUYỀN TRUY CẬP TRÁI PHÉP VÀO HOẶC SỬ DỤNG CÁC MÁY CHỦ BẢO MẬT ME-PAGE VÀ/HOẶC BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ/HOẶC THÔNG TIN TÀI CHÍNH ĐƯỢC LƯU TRỮ TRONG ĐÓ.
 • BẤT KỲ LỖI, VIRUS, GIUN, NGỰA TROJAN, KHIẾM KHUYẾT, BOM NGÀY, BOM THỜI GIAN HOẶC CÁC VẬT PHẨM KHÁC CÓ TÍNH CHẤT PHÁ HOẠI CÓ THỂ ĐƯỢC TRUYỀN ĐẾN HOẶC QUA ĐỊA ĐIỂM.
 • BẤT KỲ SAI LẦM, THIẾU SÓT HOẶC KHÔNG CHÍNH XÁC TRONG NỘI DUNG.

ME-PAGE SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN VÌ KHÔNG THỰC HIỆN BẤT KỲ NGHĨA VỤ NÀO THEO THỎA THUẬN NÀY TRONG PHẠM VI THẤT BẠI LÀ DO BẤT KHẢ KHÁNG.

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC DUY NHẤT VÀ ĐỘC QUYỀN CỦA BẠN CHO SỰ KHÔNG HÀI LÒNG VỚI CÁC DỊCH VỤ ME-PAGE VÀ TRANG WEB LÀ NGỪNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ ME-PAGE VÀ TRANG WEB. CÁC HẠN CHẾ TRONG PHẦN NÀY ĐƯỢC ÁP DỤNG NGAY CẢ KHI BẤT KỲ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẠN CHẾ NÀO KHÔNG PHẢI LÀ MỤC ĐÍCH CHÍNH CỦA NÓ. VIỆC PHÂN BỔ RỦI RO GIỮA BẠN VÀ TÔI LÀ MỘT YẾU TỐ THIẾT YẾU TRONG CƠ SỞ CỦA MÓN HỜI GIỮA BẠN VÀ TÔI.

Sự bồi thường

Bạn sẽ bồi thường cho ME-PAGE, bảo vệ và giữ các công ty liên kết hoặc liên kết của tôi không có hại và liên kết và liên doanh tương ứng của họ Bồi thường cho bất kỳ tổn thất nào phải chịu bởi họ.

Bạn đồng ý bồi thường và bảo vệ chúng tôi và các chi nhánh của chúng tôi khỏi tất cả các khoản nợ, khiếu nại và chi phí, bao gồm phí luật sư hợp lý, phát sinh từ:

 • Việc bạn sử dụng hoặc lạm dụng các dịch vụ được cung cấp bởi trang web này;
 • Vi phạm hoặc không tuân thủ của bạn với các Điều khoản này;
 • Bạn vi phạm bất kỳ luật, quy định và/hoặc quy tắc hiện hành nào;
 • Sơ suất hoặc hành vi sai trái có chủ ý của bạn.

Chúng tôi bảo lưu quyền, bằng chi phí của chúng tôi, để đảm nhận sự bảo vệ và kiểm soát độc quyền của bất kỳ vấn đề nào khác với bạn, trong trường hợp đó bạn sẽ hợp tác với chúng tôi trong việc khẳng định bất kỳ biện pháp khắc phục có sẵn nào.

ME-PAGE đồng ý lưu trữ dữ liệu cá nhân thu được một cách an toàn từ bạn và sẽ bồi thường cho bạn và giữ cho bạn vô hại cho bất kỳ vi phạm bảo mật dữ liệu nào do sơ suất hoặc hành vi sai trái có chủ ý của chúng tôi. ME-PAGE cũng đồng ý làm việc với bạn để tuân thủ tất cả các luật thông báo vi phạm bảo mật dữ liệu và để giải quyết tất cả các khiếu nại một cách nhanh chóng và hợp lý.

Giải quyết tranh chấp

Nếu bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến các điều khoản này hoặc bất kỳ phần kỹ thuật nào của công việc trang web, bạn nên liên hệ với hỗ trợ khách hàng. Khiếu nại của bạn sẽ được xác nhận bởi ME-PAGE càng sớm càng tốt.

ME-PAGE sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để tham khảo ý kiến ​​hoặc đàm phán với đức tin tốt và cố gắng đạt được một giải quyết công bằng và công bằng, thỏa đáng với bạn và tôi.

Trên đây không giới hạn các quyền theo luật định của bạn, quyền nộp đơn khiếu nại với các tiêu chuẩn giao dịch hoặc cơ quan quản lý thích hợp khác hoặc quyền kiện tụng hoặc các hình thức giải quyết khác của bạn được cho phép theo luật pháp của quốc gia bạn.